Detail Karya Ilmiah

 • MEDIASI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI WILAYAH MADURA
  Penulis : HAMSIYAH,SH.
  Dosen Pembimbing I : Dr. Moh. Amir Hamzah, SH., MH.
  Dosen Pembimbing II :Dr. Uswatun Hasanah, SH., MHum.
  Abstraksi

  Suatu perkara perdata, kapan selesainya, secara normatif terdapat aturan yang jelas yaitu Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di tingkat Pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, sehingga bagi pihak yang beritikad buruk tidak akan lama menikmati sesuatu hak kebendaan yang bukan miliknya, sebaliknya bagi yang beritikad baik akan semakin sedikit kerugian oleh karena suatu sistem yang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Memasuki forum peradilan sama halnya dengan mengembara dan mengadu nasib dihutan belantara (adventure in to the unknown), masyarakat pencari keadilan membutuhkan suatu proses penyelesaian yang cepat yang tidak formalistis atau informal (procedure and can be put into motion quickly). Upaya Penyelesaikan sengketa atau perkara di Pengadilan, maka jalan pertama yang ditempuh akan ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang bernama Mediasi dalam menyelesaikan sengketa, perkara atau bahkan konflik. Sengketa yang sering diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Sewilayah Madura adalah sengketa Tanah Hingga tahun 2016 ini hanya di Pengadilan Negeri Pamekasan dan hanya ada 2 kasus yang dinyatakan berhasil dan mencabut gugatannya kembali untuk berdamai. Selain itu hasilnya didominasi kegagalan dan ada beberapa juga para pihak yang tidak beritikad baik untuk melakukan proses mediasi. Artinya dalam pelaksaan mediasi ada beberapa hal yang memberikan dampak pada para pihak yang berperkara. Banyak yang menyatakan bahwa ketika seseorang telah mengajukan gugatan atau permohonan yang ada lawan ke pengadilan itu sudah merupakan keputusan akhir dan tidak ada titik temu dalam permaslahan tersebut kecuali melalui meja pengadilan, dan upaya mengatasinya dengan mengupayakan ruangan dan mediator yang ditunjuk didasarkan pada kreteria yang dianggap mampu menjalankan proses mediasi, dan faktor yang paling substansi adalah Faktor Struktur Hukum, Faktor Substansi Hukum dan faktor Budaya hukum. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Wilayah Madura disebabkan kurangnya peranan dari para pihak untuk mendukung terciptanya proses mediasi dan keterbatasan tenaga mediator yang professional selain itu fasilitas mempengaruhi proses mediasi.

  Abstraction

  En sivil sak, når det er ferdig, normativt er det en klar regel som er sirkulær Høyesterett nr 2 2014 på forliket av saken i nivået av første og klagenivå 4 (fire) miljømessig rettferdighet, så for de som handler i ond tro vil ikke få nyte noe Materielle rettigheter som ikke er egne, tvert imot for de som har gode intensjoner, vil være mindre skade på grunn av et system som har kjørt som det burde. Gå inn i retts forumet samt vandre og spekulere jungelen villmark (eventyr i det ukjente), mennesker som søker rettferdighet krever en rask bosetting prosess som ikke er formalistisk eller uformell (prosedyre og kan settes i bevegelse raskt gripe inn). Forsøk på å løse tvister eller saker i retten, da vil den første veien tatt bli tilbudt en form for fred som kalles mekling for å løse tvister, saker eller konflikter. Tvister blir ofte avgjort gjennom mekling i tingretten sewilayah Madura er en tvist Land Inntil 2016 bare i Pamekasan tingrett og kun to saker ble erklært vellykket og tilbakekalle søksmålet tilbake til fred. I tillegg er resultatet dominert av fiasko, og det er også noen partier som ikke har noen hensikt å melde. Dette innebærer at i gjennomføring av mekling er det noen ting som påvirker partenes rettssaker. Mange hevder at når en person har anlagt en sak eller begjæring som er imot retten det er en endelig beslutning, og det er ingen møtepunkt i permaslahan unntatt gjennom domstol, og arbeidet med å overvinne den ved å forfølge rommet og meklere ble utnevnt basert på kriteriene som vurderes stand Kjør meklingsprosessen, og de viktigste faktorene er Legal Structure Factor, Legal Substance Factor og Legal Culture Factoren. Hindringer møtte i Implementering mekling i Madura Regional District Court grunn av mangel på rollen av partene å støtte etableringen av meklingsprosessen og begrensninger av en profesjonell mellommann foruten fasilitetene påvirke meklingsprosessen.

Detail Jurnal